Author Archives: חרשן

ערכו של הביטוי


חידת היעה (חידת גפרורים)


חידת התולעת

תולעת עולה מתחתית הבקבוק למעלה. ידוע כי בכל יום היא עולה 2 ס"מ ובלילה מחליקה ס"מ אחד למטה. אם גובה הבקבוק 10 ס"מ, תוך כמה ימים תגיע התולעת לפי הבקבוק?


מהו האיבר הבא בסדרה?

מהו האיבר הבא בסדרה ומדוע?

84,65,76……